Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelsen för Swedsoft. Främst till årsmötet, men vid behov även under året.

Valberedningen består av

  • Nicolas Martin- Vivaldi, Addalot Consulting
  • Fredrik Paring, Cilbuper IT – sammankallande

Kontakt med valberedningen förmedlas via kansliet.

I Swedsofts stadgar står följande om valberedningen:

Valberedning 11 §
Valberedningen skall föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen skall bestå av minst två personer varav en utses till sammankallande.