Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelsen för Swedsoft. Främst till årsmötet, men vid behov även under året.

Valberedningen består av

  • Stefan Andersson, Saab – sammankallande
  • Kristian Sandahl, Linköpings universitet
  • Emil Robertsson, CloudBackend AB
  • Veronica Gaspes, Högskolan i Halmstad

Kontakt med valberedningen förmedlas via kansliet.

I Swedsofts stadgar står följande om valberedningen:

Valberedning 11 §
Valberedningen skall föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen skall bestå av minst två personer varav en utses till sammankallande.