Pressmeddelande: Digitaliseringen ger möjligheter för unga att bli världsledande i problemlösning

Nationell samling för skolans digitalisering får bidrag från Vinnova

Målet med projektet är att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska formulera en gemensam konkret och genomförbar handlingsplan koordinerad med Skolverkets kommande IT-strategi. Denna handlingsplan ska driva på tankemässig och verksamhetsmässig förändring av framtidens skola baserat på digitaliseringens möjligheter och de kunskapskrav som följer med den.

Projektet kommer att genomföras som samverkan mellan näringsliv, akademi och skola enligt den s.k. Trippel Helix-modellen för att påvisa möjligheter samt skapa enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet. Visionen är att svensk skola genom kunskap och förmåga att använda digitaliseringens möjligheter ska bli världsledande i att skapa kritiskt tänkande och kreativa ungdomar med moderna kunskaper.

Ansökan involverar en mängd olika aktörer som snabbt engagerades i projektet, vilket visar på vikten och behovet som finns. Även VINNOVA har sett detta behov genom att välja ut projektet som ett bland 15 från 110 inkomna ansökningar. För att kunna bidra till Skolverkets kommande IT-strategi på bästa sätt är det väldigt viktigt att arbetet genomförs i samråd.

Tre regionala workshops är planerade under januari och februari:
13 jan 2016, Stockholm
5 feb 2016, Göteborg
9 feb 2016, Lund
Syftet med workshoparna är främst att samla in erfarenheter och synpunkter som input till Skolverkets kommande Nationell IT-strategi. Den första workshopen kommer fokusera på de allmänna skrivningarna kring programmering och datalogiskt tänkande i strategin. De två andra workshoparna kommer fokusera på förändringar i läro- och kursplaner.

Swedsofts ordförande, Stefan Andersson, säger:
Det är mycket glädjande att VINNOVA har beviljat vår ansökan och att man ser potentialen i vår förslag på hur vi skall mobilisera företag, akademi och skola i arbetet med att stärka den svenska skolan vad gäller lärande i, och utnyttjande av, digital teknik. Vi i Swedsoft får ofta höra att det är svårt för svenska företag att hitta kvalificerad arbetskraft inom mjukvaru- och systemutveckling. Detta gäller ej bara Stockholmsregionen utan gäller alla regioner i Sverige: Östra, Västra, Södra och Norra Sverige. Swedsoft ser detta som en nyckelfråga för att nå visionen att Sverige är världsledande i att skapa innovationer baserat på digital teknik.

Linnea Stenliden, Fil Dr i Pedagogiskt arbete på Linköpings Universitet, håller med och tillägger:
Det är av stor vikt att VINNOVA satsar på detta projekt. Den digitala utvecklingen är den största och viktigaste utmaningen för skolan, vilket också konstaterats av OECDs analytiker i rapporten Trends Shaping Education. Digitaliseringen av skolan står högt på dagordningen i världens länder och hos olika mellanstatliga organisationer. Trots detta går utvecklingen relativt trögt och därför blir detta projekt så viktigt. Vi behöver en gemensam strategi och ett samordnat stöd som sätter ordentlig fart på den digitala utvecklingen på alla nivåer i utbildningssystemet, alla parter och alla aktörer. Vi får här möjlighet att fokusera på diskussioner kring vilka kunskaper och förmågor som blir viktiga för våra elever när samhället utvecklas i en global och digital riktning, Det krävs både visioner och kunskap för att koppla samman datorer, elever, undervisning och lärande på bra sätt.

Utbildningsdirektör Lars Rehnberg i Linköpings kommun säger:
Det är med glädje, ödmjukhet, stolthet och stor entusiasm som vi tar oss an uppdraget. Utvecklandet av digitala stödfunktioner i skolan är nödvändigt och en naturlig del i den skolutveckling som vi är en del av. Vi ser verkligen fram mot att delta.

Projektledare Fredrik Heintz, Institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet, avslutar:
Tack vare VINNOVA och Skolverket har Sverige en unik möjlighet att skapa samling kring en nationell agenda för skolans digitalisering. Skolans digitalisering är en stor fråga, därför kommer vi fokusera på vad som bör läras ut i våra skolor och hur detta kan göras på bästa sätt. Genom att arbeta tillsammans är jag övertygad om att vi kan ta fram genomtänkta förslag som kommer få stort genomslag.

Kontaktperson: Fredrik Heintz, fredrik.heintz@liu.se, 0700-895689


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en