Mjukvarusverige vill ha miljarder till forskning

Den 29 februari var sista dagen att ge inspel till Stiftelsen för Strategisk forsknings (SSF) forskningsstrategi för åren 2017-2021. Den ideella föreningen Swedsoft, som verkar för svensk forskning och utveckling av mjukvara, samlade representanter från näringsliv, akademi och andra organisationer till ett gemensamt inspel om vikten av tillämpad strategisk forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system.

Swedsofts förslag innebär en satsning om 1-1,5 miljarder under de kommande 10 åren inriktat på att lösa de utmaningar vi står inför kopplat till allt komplexare och allt smartare sammankopplade system av system. Förslaget syftar till att genom forskning bidra till dels att svenska företag i framtiden har en ledande position i världen inom innovativa, pålitliga, användbara och kostnadseffektiva komplexa mjukvaruintensiva system, och dels att Sverige är ledande i att definiera, anskaffa och använda komplexa mjukvaruintensiva system (IKT-system) i samtliga samhällsfunktioner på ett säkert och hållbart sätt. Detta är en viktig förutsättning för Sveriges långsiktiga hållbara välfärd i en allt mer digitaliserad och globaliserad värld.

Satsningen som SSF föreslås göra, omfattar områden som traditionellt utvecklas var för sig. Viktigt är även att forskningen ska drivas i samverkan mellan industri, akademi, institut och offentliga aktörer för att säkra såväl industriell som samhällelig relevans.

Inspelet har skrivits på av representanter från många viktiga aktörer i samhället. Representanter för företagen SAAB, Ericsson, ÅF, CaptureInnovation AB, Syntell, ABB, Combitech, FindOut, Articus Systems AB, Informator Utbildning och Addalot Consulting AB har ställt sig bakom förslagen. Även representanter från Transportstyrelsen, Teknikföretagen och IT&Telekomföretagen ställer sig bakom inlagan; likaså universitet och högskolor som Linköpings Universitet, Lunds Tekniska Högskola, KTH, Chalmers Software Centre, Malmö Högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Mälardalens Högskola samt Högskolan i Halmstad.

– Sverige och svenska företag står verkligen inför stora utmaningar. Det är därför glädjande att det varit så lätt att engagera industri, akademi och myndigheter i att formulera denna inlaga. Vi har en så stor samsyn inom mjukvarusverige om vikten av att satsa på forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system, säger Swedsofts ordförande Stefan Andersson

Inspelet har lämnats till Stiftelsen för Strategisk forskning och finns även tillgänglig för nedladdning här.

Kontakt
Gabriel Modéus, kommunikations- och projektassistent, Swedsoft
gabriel@swedsoft.se
08-782 09 79
072-571 99 93

Swedsoft är en ideell förening med medlemmar från industri, institut och akademi. Vi vill göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system och genom det bidra till att stärka välfärd, industriell konkurrenskraft och akademisk status i Sverige. För att åstadkomma detta arbetar vi med att informera politiker och beslutsfattare i samhället samt bidra till att utveckla det svenska utbildningssystemet för att säkra framtida kompetensbehov hos våra medlemmar. Vidare vill Swedsoft vara en stark plattform för nätverkande, över branschgränser och mellan industri och akademi. Läs mer på www.swedsoft.se.


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts