Vad är mjukvarans vikt för svenska företag?

I veckan landar en inbjudan från Statistiska Centralbyrån hos 9425 företag runt om i Sverige om möjligheten att besvara en enkät om mjukvarans betydelse för svenska företag. Enkäten är den andra omgången av statistiken som drivs av föreningen Swedsoft och som belyser vikten av mjukvara för svenska företag.

Framtagandet av enkäten och genomförandet av undersökningen finansieras till stora delar av Vinnova och kommer att ge faktaunderlag till flera lärosätens utveckling av kurser för yrkesverksamma. Detta genom frågorna som delas in i tre områden:

  1. Mjukvarans roll och funktion för olika företag.
  2. Trender som påverkar företaget.
  3. Identifiering av vilka krav på mjukvarukompetens som ställs, både vad gäller djup/bredd, och kompletterande kompetenser och färdigheter.

”Jag ser fram emot svaren på årets enkät, som kommer skapa den första möjligheten att se hur mjukvaruutveckling och behoven av mjukvara i Sverige utvecklas med många direkt jämförbara frågor. Jag vill uppmana alla som får inbjudan att svara på enkäten, varje svar är viktigt för att få fram bra data.” säger Gabriel Modéus, generalsekreterare, Swedsoft

Tidigare framtagen statistik visar sammanfattningsvis att mjukvara är en viktig del av hela Sveriges ekonomi. Hur mjukvaran används och behoven av kompetenser varierar, vilket ställer nya krav på kompetensförsörjning och -utveckling. Beroendet av mjukvara är även stort i hela samhället. Baserat på svaren och med utgångspunkt att ytterligare bidra till lärosätenas kursutveckling har enkäten vidareutvecklats under 2019.

 

Om statistiken

Första undersökningen genomfördes hösten 2017 och presenterades i rapporten ”Den osynliga infrastrukturen” under våren 2018. Rapporten som finns tillgänglig på Swedsoft.se, har uppmärksammats i många forum och presenterats runt om i landet. Den utgör även underlag till andra rapporter och myndighetsutredningar. Under våren 2020 kommer resultaten från årets enkät att publiceras.

Om projektet

Statistiken är ett delprojekt, lett av Swedsoft, inom det av Vinnova finansierade projektet ”Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion” som leds av Linnéuniversitet. Projektet som helhet syftar till att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin. Projektparter är Linnéuniversitet, Swedsoft, Blekinge tekniska högskola, Mälardalens högskola, Teknikföretagen, Högskolan Väst och Örebro universitet.

Om Swedsoft

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.


Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: