Rapport: Hur kan Sverige bli världsledande på digital spetskompetens?

Idag släpper vi en rapport om vad som behöver göras för att Sverige ska tillhöra den internationella toppen inom digital spetskompetens. Rapporten är ett av våra inspel till Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet på deras regeringsuppdrag att “tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt”.

I början av rapporten går vi igenom tidigare definitioner av digital kompetens och föreslår en uppdaterad version. Eftersom digital spetskompetens baseras på den digitala kompetensen blir detta grund för den definition av digital spetskompetens som vi idag föreslår:

”Digital spetskompetens utgörs av en fördjupad förmåga att utveckla, konfigurera och förvalta digitala verktyg och tjänster samt förmågan att följa med i den digitala utvecklingen i syfte att identifiera, utveckla och tillämpa teknologier och kombinationer av teknologier i lösningar som är ändamålsenliga.”

Det är enligt deltagarna på Samling av mjukvarusverige, arbetsgruppen och dem som gett input till rapporten alltså ”en fördjupad och unik kunskap som har begränsad tillgänglighet. Det handlar om förmåga att utveckla, specificera och förvalta digitala lösningar, samt annan kvalificerad kunskap för att förstå, analysera och förhålla sig till den digitala utvecklingen.”

Efter att definierat begreppen går vi vidare med att analysera var Sverige är idag och sätta mål för vart vi ska. Här tas områden som högre utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad, allmänhetens kompetensutveckling samt inte minst var vi ska vara 2025 upp. På detta följer ett avsnitt om hur vi kan samverka för att stärka digital spetskompetens i Sverige.

Sista området i rapporten handlar om vad vi behöver göra nu för att nå målsättningarna om digital spetskompetens. Under några huvudområden presenteras konkreta förslag på aktiviteter som olika aktörer (riksdag, regering, företag, organisationer med mera) bör vidta för att Sverige ska tillhöra den internationella toppen avseende att attrahera talanger, med största andel invånare med digital (spets)kompetens, med bred inkludering och arbetskraft som vidareutbildar sig under hela livet. Dessa huvudområden är:

  • Kompetensinventering – hur ser läget ut och vad behövs?
  • Popularisera och stimulera intresset för digital kompetens och spetskompetens
  • Genomför en kompetenssäkring
    • Satsa på livslångt lärande
    • Främja intresse för digitalisering hos unga
    • Underlätta kompetensinvandring för stärkt konkurrenskraft
  • Överväg obyråkratiska innovationsstöd

Bland de konkreta förslag som finns i rapporten tar vi till exempel upp frågor som vikten av att vi satsar på kompetensutveckling i lågkonjunktur, när många sägs upp eller permitteras. Vidareutbildning under lågkonjunktur är ett väldigt viktigt verktyg i den omställning som oftast behöver ske för att vi ska kunna ta oss ur den.

Grunden till rapporten kommer från Samling av mjukvarusverige 2020, den årliga träff och workshop som Swedsoft arrangerar med inbjudna beslutsfattare från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Rapporten är sedan framtagen av Gabriel Modéus, Richard Bunk, Linda Örtlund, Patrik Sandgren, Thorsteinn Rögnvaldsson, Claes Magnusson, Diana Unander och Erik-Wilhelm Graef Behm. Därefter har en stor mängd människor gett feedback och förslag på ändring till rapporten i en öppen process för medlemmar och deltagare på Samling av mjukvarusverige. Dessutom har 38 personer, från näringsliv, akademi och offentlig sektor, valt att ställa sig bakom rapporten med sina namn. Alla dessa personer listas i rapporten.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning här.


Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: