Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Swedsoft har lämnat in sina synpunkter på delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring SOU 2021:5. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring är en viktig fråga för Swedsoft och vi är särskilt
angelägna om att attrahera personer med system- och mjukvarukompetens.

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Den över­gripande mål­sätt­ningen med Utredningen om arbetskrafts­invandring har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen, som utgår från januariavtalet, har dels haft i uppgift att ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och dels på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

Swedsoft har lämnat in ett remissvar på delbetänkandet. Utredningen fortsätter nu att arbeta vidare med resterande områden. Ett slutbetänkande ska lämnas in i november.

Swedsofts synpunkter

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring är en viktig fråga för Swedsoft och vi är särskilt angelägna om att attrahera personer med system- och mjukvarukompetens. De s.k. kompetensutvisningarna har inneburit stora problem för många av våra medlemmar, vilka är mjukvaruutvecklande företag, akademi, organisationer med flera. Dessa utvisningar har skapat svårigheter att rekrytera och behålla kompetenser. Även för Sverige som land har detta inneburit en minskad attraktivitet. Detta är något vi kommer behöva betala för på lång sikt, genom minskat inflöde av kompetenser, vilket leder till sänkt konkurrenskraft för företagen och potentiellt minskade skatteintäkter och därmed välfärd för oss som land. Företag har beskrivit att de idag hellre anställer personal i andra länder än att ta dem till Sverige på grund av regelkrånglet. Då hamnar vi istället i en situation där en mindre andel av resultaten kommer Sverige tillgodo än vad som potentiellt hade kunnat ske om personen flyttade hit, fick sin lön, betalade skatt och konsumerade i Sverige. Detta är något som den pågående pandemin med ökningen av distansarbete har accelererat och skapat än större möjligheter för.

Vi står givetvis bakom utredningens ansats att förbättra den nuvarande regleringen för arbetskraftsinvandring och att missbruk av regelverket ska stävjas. Det ska vara ordning och reda och Sveriges anseende ska vara högt. Regelverket ska uppfattas som skäligt och förutsägbart av dem som det berör. För att ordningen för arbetskraftinvandring ska upprätthålla sin legitimitet är det viktigt att det finns en balans mellan å ena sidan åtgärder som avser att underlätta för arbetstagare och arbetsgivare och å andra sidan åtgärder som avser motverka missbruk. Swedsoft vill dock betona att de allra flesta företag gör rätt. Missbruk av regelverket är en begränsad avart – som dock bör stävjas.

Med ovanstående bakgrund om områdets betydelse väljer Swedsoft att ställa sig bakom
organisationen Svenskt Näringslivs välskrivna, välavvägda och genomarbetade synpunkter.

Här kan du läsa och ladda ner Swedsofts remissvar (pdf).


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en