Styrelse

Swedsofts styrelse tillsätts årligen på föreningens årsmöte under våren.


Richard Bunk, ordförande

Birgitta Lundvik, vice ordförande

CFO & Deputy CEO, Favro AB
Civilekonom och eMBA, med bakgrund från bla Life Science. Stor erfarenhet av små och medelstora företag i olika tillväxtfaser – och sedan 2012 verksam inom bla spelbranschen genom verktygsleverantören Favro.
I Swedsofts styrelse sedan 2016. Vice ordförande sedan 2018.

Frida Andersson

Utbildad civilingenjör från Linköpings tekniska högskola som gjorde en kort period i industrin för att sedan 2010 arbeta med branschfrågor i gränslandet mellan teknik och näringspolitik. Jobbar idag på Teknikföretagen som näringspolitisk expert med fokus på kompetensförsörjningsfrågor och digitalisering. Inom kompetensfrågorna är de främsta ansvarsområdena högre utbildning och kompetensutveckling. Inom digitalisering arbetar enheten med nya affärsmodeller, cybersäkerhet, smart produktion samt insatser riktade till SME. Har god kännedom och kompetensfrågornas hela spann, från grundskola, arbetsmarknad till innovationsfrågor samt omvärldsbevakning av vilka initiativ som sker inom andra aktörer och vad som händer inom politiken.

I Swedsofts styrelse sedan 2018.

Aurore Belfrage

Markus Borg

Senior forskare i Software and Systems Engineering Laboratory vid RISE SICS i Lund och adjungerad lektor vid institutionen för datavetenskap, Lunds universitet. Markus är civilingenjör i datateknik och teknisk doktor i programvarusystem, med båda examina från Lunds universitet. Avhandlingen handlade om användandet av maskininlärning för att ge stöd åt ärendehantering vid storskalig systemevolution, t.ex. arbetsfördelning och påverkansanalys. På senare tid har Markus forskning främst handlat om processanpassning, särskilt verifiering och validering, vid utveckling av kritiska produkter som integrerar maskininlärningsfunktioner. Innan forskarstudierna arbetade Markus med säkerhetskritisk utveckling inom processautomation på ABB i Malmö.

I Swedsofts styrelse sedan 2018.

Niklas Lindhardt

Niklas är civilingenjör inom Elektroteknik med många års erfarenhet från roller som projektledare, linjechef och kundansvarig inom Cybercoms konsultverksamhet. Idag är Niklas partner och verksam konsult på CaptureInnovation, ett SME-bolag som med open innovation process som nav, och med motivations-och innovationsforskning som grund, skapar ett modernt exempel på hur forskning kan tillämpas i organisatoriska modeller för att skapa motivation, kreativitet och innovation i en mjukvaruintensiv värld. Niklas har en stark övertygelse om människans inneboende förmåga att göra gott under rätt omständigheter och han jobbar för att skapa förutsättningar för motivation och kreativitet i allt han gör.

I Swedsoft styrelse sedan höstmöte 2015. Vice ordförande 2016-2018. Ordförande 2018-2019 och åter ledamot sedan vårmöte 2019.

Henrik Lönn

Technology Specialist, Embedded Software Development, Volvo Group Trucks Technology

Doktor i pålitliga datorsystem och seniorspecialist inom inbyggd programvaruutveckling på AB Volvo. Har varit koordinator för ett flertal forskningsprojekt inom området, f.n. med fokus på virtuell integration.

I Swedsofts styrelse sedan 2017.

Michael Mattsson

Professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, bth.se, i forskningsgruppen SERL Sweden (Software Engineering Research Lab). Hans forskningsintressen omfattar i breda termer, evolution av programvara, återanvändning, programvaruarkitektur, val av programvarukomponenter, produktlinjer samt empirisk forskningsmetodik. Mattsson är vice ordförande för det industriella excellenscentrumet EASE Embedded Applications Software Engineering, ease.cs.lth.se, och projektledare för ORION som handlar om beslutsstöd för komponentaserad
mjukvaruutveckling, orion-research.se. Mattsson har verkat som prefekt, dekan och vicerektor vid Blekinge Tekniska Högskola och är för närvarande proprefekt vid Institutionen för Programvaruteknik.

I Swedsofts styrelse sedan 2018.