Projekt Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering har beviljats av Vinnova

Detta projekt, som Swedsoft var initiativtagare till, baseras på den inlaga till Digitaliseringskommissionen som Swedsoft tog fram tidigare i år.

Målet med projektet är att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska formulera en gemensam konkret och genomförbar handlingsplan koordinerad med Skolverkets kommande IT-strategi och som driver på tankemässig och verksamhetsmässig förändring av framtidens skola baserat på digitaliseringens möjligheter och de kunskapskrav som följer med den.
Med ett arbetssätt baserat på Trippel Helix-modellen (dvs samverkan mellan industri, akademi och skolan) kommer projektet att påvisa möjligheter samt skapa enighet och förebilder för fortsatt
utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet mot visionen att:

Svensk skola är, genom kunskap och förmåga att använda digitaliseringens möjligheter, världsledande i att skapa kritiskt tänkande, kreativa ungdomar med moderna kunskaper och med förmåga att hålla kunskapen uppdaterad genom nyfikenhet och fortsatt aktiv kunskapsinhämtning.

Swedsofts ordförande, Stefan Andersson, säger:

Det är mycket glädjande att VINNOVA har beviljat vår ansökan och att man ser potentialen i vårt förslag på hur vi skall mobilisera företag, akademi och skola i arbetet med att stärka den svenska skolan vad gäller lärande i, och utnyttjande av, digital teknik. Vi i Swedsoft får ofta höra att det är svårt för svenska företag att hitta kvalificerad arbetskraft inom mjukvaru- och systemutveckling. Detta gäller ej bara Stockholmsregionen utan gäller alla regioner i Sverige: Östra, Västra, Södra och Norra Sverige. Swedsoft ser detta som en nyckelfråga för att nå visionen att Sverige är världsledande i att skapa innovationer baserat på digital teknik.

Ansökan gjordes genom att en mängd olika aktörer snabbt engagerades i projektet, något som redan då visade på vikten och behovet som finns av detta projekt. Att även VINNOVA sett detta akuta behov kan man se i beslutsmeddelandet. ”Till utlysningen inkom 110 ansökningar. 15 projekt beviljas medel från en budget om ca 11 miljoner kr. Många ansökningar har varit relevanta och hållit en hög kvalitet. Er ansökan har bedömts utifrån utlysningens syfte och bedömningskriterier. Tillsammans med experter från skola, näringsliv, forskning och samhälle har VINNOVA gjort bedömningen att projektet har stora chanser att bidra till utlysningens mål, syfte och förväntade effekter.”

Projektet kommer ledas av Linköpings Universitet och aktörer och deras förväntade bidrag i projektet är:

Namn Organisation (organisationsnr.) Kompetens, bidrag och roll i den föreslagna testmiljön
Fredrik Heintz
Stefan Andersson
Jessica Vesterlund
Linnea Stenliden
Linköpings universitet
Saab AB
Linköpings kommun
Linköpings universitet
Projektledare bidrar också med ämnesforskningsperspektiv
Ingår i projektledning med näringslivsperspektiv
Ingår i projektledning med lärar- och skolperspektiv
Ingår i projektledning med didaktikforsknings- och lärarutbildningsperspektiv
Representanter från Science Parks och regionala nätverk för skolsamverkan MAPCI, Lund
Vattenhallen Science Center, Lund
Lindholmen, Göteborg
Mjärdevi Science Park, Linköping
Vetenskapens hus, Stockholm
Tillgång till stora regionala näringslivsnätverk, forskargrupper samt skolor.
Representanter från näringslivet Swedsoft
ICES
Saab AB
ÅF
SIP IoT
SIP Smartare elektroniksystem
Näringslivsperspektiv beträffande framtida kompetensbehov och möjligheten att bidra till kunskap till skolan och väcka intresse hos eleverna för digital teknik och framtida yrke som utvecklare och användare av digital teknik.
Utnyttjande av Swedsofts och ICES nätverk av medlemmar från näringslivet.
Dessutom via Science parks ovan tillgång till ytterligare representation från näringslivet.
Representanter från akademin avseende pedagogisk respektive datavetenskaplig forskning Fredrik Heintz, LiU
Viggo Kann, KTH
Lars-Åke Nordén, UU
Peter Parnes, LTU
Björn Regnell, LTH
Lennart Rolandsson, UU
Per Runeson, LTH
Kristian Sandahl, LiU
Linnea Stenliden, LiU
Swedish ICT
Akademiskt perspektiv kring datavetenskap, pedagogik och digital teknik som bidrag till hur undervisning kan/bör bedrivas baserat på digital teknik respektive innehåll som skall komplettera befintliga kurser/ämnen i skolan avseende digital teknik.
Representanter för lärare i grundskola respektive gymnasium Karin Nygårds, Stockholm
Linköpings kommun
Kodcentrum
SITSNET
Lärarperspektivet. Bidrar med praktisk erfarenhet hur det ser ut i skolan avseende utmaningar, möjligheter, begränsningar vad gäller behov och möjligheter till förändring.
Representanter för lärarutbildningarna Lennart Rolandsson, UU
Linnea Stenliden, LiU
Lärarutbildningsperspektivet, dvs ansvar för och kunskap om lärarutbildningarnas innehåll och genomförande.
Representanter för skolledningar (rektorer) och skolverket Linköpings kommun
Fredrik Påhlsson, Småskolan, Ljungsbro
Skolledningsperspektiver. Bidrar med kunskap om möjligheter och hinder beträffande förändringer i skolan. T ex hur politiska direktiv och anslag omsätts till åtgärder inom skolsystemet respektive hur behov och idéer får politisk förankring.

Läs mer:


Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: