Krönika av Stefan Andersson

Krönika: Året som gått och framåtblick

Så här i slutet av året så är det naturligt att blicka bakåt och reflektera över det gångna året: vad som gjorts, borde ha gjort och vad vi kan lära för framtiden. Lika naturligt är det också att göra denna bakåtblick och reflektion till ett avstamp för det kommande året. Jag vill med denna krönika dela med mig till er hur jag har tänkt och reflekterat, och inspirera er alla att bidra och delta i Swedsofts arbete 2016.

Vi gick in i det nya Swedsoft i början av året med många samtidiga förändringar: såväl vad gäller formen för organisationen och dess ledning som innehållet i vårt arbete. Vi skapade en ideell förening och förlade dess huvudsäte inom Teknikföretagens Branschorganisation, TEBAB, och anställde där Gabriel på halvtid för att sköta administration och marknadsföring av vår förening. Ambitionen var att snabbt växa och attrahera många medlemmar och ”rucka” på Sverige – att få saker att hända konkret. Vi har lagt stor möda på struktur och organisering genom stadgar, verksamhetsplaner och en ny hemsida. Med Gabriel och hemvisten på TEBAB så har vi fått en helt annan systematik i kommunikationen i sociala medier och vad gäller närvaro i event som Almedalen, Dreamhack, East Sweden Hack mfl. Swedsoft publicerade två rapporter under året: ett inspel till Digitaliseringskommissionen som handlade om det svenska utbildningsystemet och vikten av Sveriges framtida kompetensförsörjning, och ett inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen som lyfte fram Swedsofts syn på digitaliseringens konsekvenser för Svensk forskning och Innovation. Dessa rapporter låg sedan till grund för två ansökningar till Vinnova med temat utbildning och kompetensförsörjning. Båda dessa beviljades och ingår därmed i kommande års verksamhet. Kul tycker jag!

I retrospektiv kan jag konstatera att de frågor som vi drivit och de mål som vi formulerat kring industrins innovationskraft, kvalitén på svensk forskning och det svenska utbildningssystemets status i världen, avseende mjukvara och digitalisering i stort, väcker stort intresse och får lätt stöd och engagemang från människor i alla möjliga sammanhang: i industrin, inom akademi, på Vinnova, från skolverket, från science parks, från kommuner och skolor osv. Detta gör mig väldigt glad och jag ser framtiden med stor tillförsikt: det är inte brist på engagemang och vilja! Tvärtom, jag skulle vilja påstå att i stort sett alla känner utmaningen och behovet av förändring i Sverige för att säkra Sveriges framtida konkurrenskraft och välfärd.

Julefrid och fröjd således? – Nja, om jag skall lyfta fram en sak som jag ser som en utmaning, så är det den splittring och okoordinering som råder inom området digitalisering. Det finns många lokala initiativ och många organisationer och nätverk som strategiska innovationsprogram och branschorganisationer, regionala initiativ i skolor och science parks mm. Dock är koordineringen av och utbytet mellan dessa tämligen ad hoc och ofullständiga. Resultatet blir att goda idéer inte sprids och att inspelen till politiker och kommissioner lätt drunknar i varandra. Här tror jag att Swedsoft kan bidra och det är därför vi börjar 2016 med en workshop med syfte att belysa splittringen inom området och diskutera hur vi bättre kan samordna arbetet och samla intressenterna för digitaliseringen och mjukvaruintensiva system. Se inbjudan 27 januari samlar vi mjukvarusverige. Ett annat exempel på förbättringsmöjligheter är Sveriges förmåga att positionera sig och aktivt delta i Europeiska forskningsprogram. Detta var något som även Vinnova lyfte fram vid Swedsofts rapporteringsmöte med Vinnova 9 december. Vinnova uttryckte då ett bekymmer över att Sverige går miste om stora satsningar som görs inom EU avseende Informations- och Kommunikationsteknik (IKT), dvs Digitalisering inklusive mjukvaruintensiva system. Vinnova efterlyser någon form av nationell plattform för samordning av Sveriges försök att positionera sig i denna typ av program. Även här ser jag att Swedsoft kan spela en viktig och samlande roll.

En annan utmaning som vi ser från Swedsoft är den brist på statistik som råder. Man pratar om behov av förändringar och nya kompetenser i och med digitaliseringen, men det är svårt att hitta statistik som på ett vederhäftigt sätt stödjer denna bild. Detta är en sak som även Digitaliseringskommissionens delbetänkande, SOU 2015:91, pekar på. Även här ser jag att Swedsoft kan kliva fram och gå i bräschen och bidra till att lösa. Swedsoft har därför tagit fram ett projektföreslag till Vinnova att driva under 2016. Projektet syftar till att tillsammans med t ex SCB få fram statistik kombinerat med enkäter till nyckelpersoner inom industri, akademi och offentliga sektorn avseende deras syn på mognaden och utmaningarna kopplat till digitalisering och mjukvaruintensiva system. Tanken är att utifrån detta sammanställa statistik och analys i en rapport om läget i Sverige vad gäller forskning, innovationer, kompetensbehov och behov av åtgärder kopplat till digitalisering och förmågan att utveckla och använda mjukvaruintensiva system. Genom att göra denna sammanställning av statistik och bedömningar återkommande med 1-2 års mellanrum kan man även följa trender i utvecklingen.

Slutligen, har arbetet med det som alltid varit en del av Swedsofts verksamhet, dvs att arrangera workshops och seminarier, fortskridit under året. Vi har för nästa år planerat fyra seminarier utöver det årliga STEW, Software Technology Exchange Workshop. Det första seminariet äger rum 27 januari (se ovan). En reflektion över utfallet 2015 är att vi förvisso är en liten förening (idag ca 25 medlemmar) men också att vi ytterligare måste stärka oss på att få ännu fler av våra medlemmar att delta i seminarierna och på STEW. Jag vill påstå att ett av de viktigaste skälen eller motiven, för ett medlemskap i Swedsoft är möjligheten att låta medarbetare som arbetar praktiskt med mjukvaruintensiva system träffa likasinnade från andra branscher och från akademin. Detta måste vi ännu mer lyfta fram i vårt värdeerbjudande och visa för medarbetare i våra medlemmars organisationer. Målet för kommande workshops är att vi skall nå en väsentligt bättre bredd och attrahera minst 100 deltagare med en god spridning mellan branscher, stora och små företag, offentlig sektor och från akademin. Här vill jag ha er hjälp: sprid Swedsofts budskap och event inom era organisationer, ta initiativ och föreslå teman och sätt att genomföra workshops, och sist men inte minst hjälp oss att få fler medlemmar. Tillsammans är vi starka! Splittrade och dåligt koordinerade så får vi ingen påverkan!

God Jul och Gott Nytt år på er alla!

Stefan Andersson
Ordf. Swedsoft


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en