Ny IT-strategin för skolan

Enda sedan Skolverket fick regeringsuppdraget att ta fram IT-strategi för skolan samt kurs- och ämnesplaner kopplade till denna har Swedsoft genom projektet Trippel Helix, Nationell samling för skolans digitalisering, samarbetat med Skolverket och bidragit till både strategi och styrdokument. Nu har regeringen formellt beslutat om IT-strategin!

Under de senaste åren har vi i Trippel Helix-projektet genomfört workshops med hundratals deltagare från näringsliv, skola, akademi och myndigheter för att ge input till Skolverket. Projektet genomfördes tillsammans med Linköpings Universitetet och Linköpings Kommun. Swedsoft som egen organisation har dessutom svarat på remisser och gett olika former av inspel.

Varför är vi involverade och varför är detta så viktigt?

Vi involverar oss eftersom detta är ett viktigt område för framtiden och det är avgörande för vår framtida konkurrenskraft som land att vi lyckas inom detta område. Det är även en demokratisk rättighet att i ung ålder få förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Därför är det viktigt för att det blir en tydlig inriktning som visar att detta är viktigt och något som skolorna måste satsa på. Vi är därför glada att det sen i våras finns kurs- och ämnesplaner och sedan förra veckan en beslutad strategi.

Nu har vi ett beslut!

Om beslutet kan vi på Regeringen.se bland annat läsa att ”Regeringens övergripande mål för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.”

I strategin finns tre fokusområden som innefattar ett huvudmål var:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

I pressmeddelandet säger utbildningsminister Gustav Fridolin:

”För att kunna förändra världen måste man förstå världen. Alla elever ska från skolan få med sig kunskap om digitalisering och hur den påverkar demokrati och arbetsliv. Lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra när och hur digitala verktyg ska användas för att stärka lärandet, och när de inte ska användas. Detta handlar digitaliseringsstrategin om. Vi bryter det ensidiga fokuset på vilken teknik som ska användas, för att i stället fokusera på de kunskaper eleverna behöver samt förutsättningarna för lärare och rektorer att tillvarata både digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar”.

Vi kan bara understryka vad han säger och det är helt i linje med vad Swedsoft vill stå för:

  • Det är en demokratisk rättighet att tidigt få kunskap om digitaliseringen för att kunna vara delaktig i den.
  • Det är avgörande för framtidens arbetsliv.
  • Lärarna ska ha kunskap och mandat att göra avgöranden kring hur (och när) digitala verktyg ska användas.
  • Fokus ska inte ligga på vilken teknik, det ändras över tid och varken kan eller bör regleras här utan hanteras med tydliga mandat och kunskap hos lärarna.
  • Fokus ska ligga på kunskaper som behövs för att tillvarata digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Tack!

Men nu krävs det handling!

Nästa år ska detta vara infört och nu måste alla parter hjälpas åt för att säkerställa att vi kan uppnå målen. Det är därför bra att Regeringen samarbetar med SKL kring att ta fram delmål inom huvudmålen för att se till att detta kommer ut i skolorna och genomförs på riktigt. Att få ut digital kompetens och programmering i skolan är för viktigt för att vi ska kunna riskera att låta det bli en pappersprodukt som glöms bort.

En utmaning väntar nu på hur vi ser till att snabbt få upp allas kunskap så att vi snabbt kan möta de viktiga mål som satts upp. Från Swedsofts sida hjälper vi gärna till med nätverk, kunskap och på andra sätt vi kan.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en