NIS2 klubbat – ställer höga krav

NIS är ett sedan 2016, europeiskt direktiv som ställer krav på informationssäkerheten på leverantörer inom samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. I november 2022 klubbades NIS2 igenom, ett direktiv mer anpassat efter aktuella förutsättningar. Swedsoft har kikat på hur de nya direktiven kan komma att påverka.

Den 10 mars bjuder Swedsoft in till ett digitalt seminarium med Tommy Forsell, Försvarsdepartementet, på temat NIS2.

NIS trädde i kraft 2016 med anledning av att man, för att uttrycka det enkelt, behövde stärka cybersäkerheten i hela EU. I dagsläget berör det områden som påverkar människors vardag och välmående. Med NIS2 utökas det till att omfatta åtta nya sektioner, som energisektorn, transport, bank, hälsa, digital infrastruktur, offentlig förvaltning och rymdsektorn. Samtliga 27 medlemsstater behöver införliva NIS2 i sin nationella lagstiftning före september 2024, och Sverige är självklart inte ett undantag.

De stora skillnaderna

NIS2 ställer i jämförelse med sin föregångare, höga krav på verksamhetens styrande organ så som bolags- och kommunstyrelser. Enligt artikel 20 ska ledamöter i ledningen för viktiga entiteter genomgå utbildning och medlemsländer ska uppmuntra väsentliga entiteter att regelbundet erbjuda sina anställda liknande utbildning, så att de får tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna identifiera risker och bedöma riskhanteringsmetoder för cybersäkerhet.

Andra stora skillnader är den striktare deadline som införs för incidentrapportering, nämligen 24 timmar gentemot tidigare 72 timmar samt kännbara höga böter för den som inte lever upp till kraven.

I direktivet listas också de obligatoriska säkerhetsåtgärderna som måste implementeras som ett minimum. Här i översättning av Knowit:

 • Viktiga åtgärder.
 • Riskanalys och informationssäkerhetspolicyer.
 • Incidenthantering
 • Verksamhetskontinuitet (såsom backuphantering, katastrofåterställning) och krishantering.
 • Säkerhet i leveranskedjan innefattandes hantering av säkerhetsaspekter i relationen mellan verksamheten och dess leverantörer och tjänsteleverantörer.
 • Säkerhet vid anskaffning, utveckling och förvaltning av datanätverk och informationssystem, inklusive hantering och tillkännagivande av sårbarheter.
 • Policyer och rutiner för bedömning av valda säkerhetsåtgärders ändamålsenlighet för cybersäkerheten i verksamheten.
 • Grundläggande rutiner för datasäkerhet och utbildning i cybersäkerhet.
 • Policyer och rutiner gällande kryptografi samt, där så lämpligt, kryptering.
 • Säkerhet inom personal/HR, åtkomstpolicyer samt hantering av tillgångar.
 • Användning av flerfaktorsautentisering eller lösningar för kontinuerlig autentisering, säkra video, röst och textkommunikationer inom verksamheten, där så lämpligt.

Läs hela direktivet här.


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts