En dag om framtiden

I förra veckan hade Swedsoft sitt vårmöte som i år kombinerades med två workshops; en om Swedsofts verksamhetsplan 2018 och en om vårt projekt kring att, tillsammans med SCB, ta fram framtidens officiella statistik om mjukvaruutveckling i Sverige.

Vårmöte

Ordförande Stefan Andersson presenterar Swedsofts verksamhetsberättelse för 2016.

Vårmötet var uppdelat i två delar; en om föreningsverksamheten (föreningsmöte) och en om den serviceverksamhet som föreningens har via servicebolaget TEBAB (medlemsmöte).

På medlemsmötet gick vi igenom verksamhetsberättelsen och det arbete som bedrivits för föreningen under det gångna året, utifrån verksamhetsplanen som sattes i november 2015. Kopplat till denna godkändes serviceverksamhetens resultatrapport. Under denna del av mötet presenterades även en ekonomisk prognos för 2017.

På föreningsmötet (även känt som årsmötet) fastställdes den ideella föreningens årsredovisning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. På mötet fattades även det första beslutet av två om stadgeändringar, som ska tas slutgiltigt på höstmötet i november. I huvudsak gällde ändringarna:

 • Att vi tar bort medlemsformerna stödmedlem och enskild medlem.
 • Att sista dagen för årsmöte flyttas från innan mars utgång till senast 15 juni. Praxis kommer dock vara att ha det i april.
 • Tillägg i standardagendan för årsmöten om styrelsens ansvarsfrihet.

Staffan Nyström presenterar valberedningens förslag.

På mötet valdes dessutom styrelse som nu består av:

 • Stefan Andersson, Saab – omvald till ordförande
 • Niklas Lindhardt, CaptureInnovation – omvald till vice ordförande
 • Birgitta Lundvik, Hansoft – omval
 • Diana Unander Nordle, Linnéuniversitet – nyval
 • Helena Holmström Olsson, Malmö högskola – omval
 • Henrik Lönn, Volvo – nyval
 • Jonas Wallberg, Teknikföretagen – omval
 • Rikard Andersson, Ericsson – omval

Vi tackar därmed Malin Rosqvist, Mälardalens högskola, och Tor Ericson, ÅF, för deras tid i styrelsen och allt deras engagemang i styrelsearbetet.

Även valberedning valdes som nu består av:

 • Staffan Nyström, FindOut Technologies – omvald till sammankallande
 • Tor Ericson, ÅF – nyval
 • Kristian Sandahl, Linköpings universitet – nyval

Här tackar vi Per Runeson, Lunds universitet, för sitt engagemang i valberedningen.

Alla handlingar finns tillgängliga för nedladdning här.

Verksamhetsplan 2018

Gabriel Modéus, generalsekreterare Swedsoft, introducerar workshopen

Under dagen hade vi en workshop om vad vi ska fokusera på för verksamhet under 2018. Finns det områden vi behöver bli starkare på? Finns det områden som vi bör prioritera ner?

I grupper satt deltagarna och diskuterade vad de tyckte skulle finnas i verksamhetsplanen. Utifrån dessa diskussioner redigerade och kommenterade grupperna i verksamhetsplanen för 2017. Många vittnade om givande diskussioner och vi är väldigt tacksamma för all den input som kom om vad Swedsoft ska fokusera på till nästa år. Nu börjar arbetet med att ta fram VP2018 utifrån den input som kommit här, de svar vi fått på utvärderingar vi haft och alla de andra kommentarer och förslag vi får under året.

Vill du engagera dig? Hör av dig.

Nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling

Workshop om framtidens statistik inom mjukvaruutveckling.

Dagens andra workshop handlade om det Vinnovafinansierade projekt som Swedsoft, Blekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation, i samarbete med SCB, driver där behovet av kompetens inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling ska analyseras genom insamling av data och statistik som tydligt belyser nuläge och framtida behov.

Workshopen bestod av två delar där deltagarna i den första fick se de tänka frågorna och ta fram en mängd svarsalternativ till dessa. Del två handlade om att kommentera på de perspektiv som tas upp genom dessa frågor. Är de tillräckligt? Saknas något? Kan något tas bort?

Många goda synpunkter kom in och till nästa workshop har vi reviderat frågorna utifrån de idéer som fanns.

Stort tack till alla er som deltog på de olika delarna av dagen. Boka gärna in höstmötet den 23 november på Mjärdevi Science Park i Linköping redan nu.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en