Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg

I dag släpper Swedsoft en rapport om hur vi ska ta nästa steg för att stärka den digitala spetskompetensen i Sverige. Rapporten är framtagen från workshopen Samling av mjukvarusverige och är ett inspel till regeringsuppdraget om digital spetskompetens.

Digital spetskompetens är i sig något som hela tiden förändras och kontinuerligt kräver underhåll. . Under årets Samling av mjukvarusverige, den årliga träff och workshop som Swedsoft arrangerar med inbjudna beslutsfattare från näringsliv, akademi och offentlig sektor, var fokus att titta på olika förslag som kan underlätta och skapa incitament för att genomföra arbetet kring att öka den digitala spetskompetensen i Sverige. Utifrån de idéer som diskuterades under workshopen har Swedsoft, i rapporten Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg, sammanställt rekommendationer och förslag för att ta arbetet vidare. Tillsammans kan vi bygga konkurrenskraft för denna och nästa generation. Sverige har fortfarande en möjlighet att ligga i framkant i framtiden, men det är bråttom.

Kartlägg kompetensbehovet

I rapporten lyfter vi bland annat fram behovet av att ta fram ett bättre kunskapsunderlag om nuvarande kompetensläge och framtida kompetensbehov. Detta är viktigt för att få en gemensam bild för hur den digitala kompetensbasen ser ut i Sverige. För att fastställa tillgång och efterfrågan på kompetens bör det genomföras både kvalitativa och kvantitativa kartläggningar av nuläget. Därefter kan man skapa en konkret bild av utgångsläget för framtida insatser. Denna insats är något som bland annat Swedsoft arbetat med under flera år då vi tillsammans med SCB tagit fram kvantitativ statistik och gjort rapporter om mjukvarans roll i svenska företag och deras kompetensbehov tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Entreprenörskapsforum.

Ett annat förslag för att främja den digitala spetskompetensen är att skapa en digital plattform där företag och andra organisationer kan uttrycka sina digitala kompetensbehov. Plattformen bör även synliggöra tillgången på utbudet av kompetenser. Förutom att visa på aktuella behov och utbud skapar en plattform tydliga möjligheter att förbättra för kontinuerligt och livslångt lärande. En sådan plattform kan exempelvis göras genom att vidareutveckla Learning4professionals.se som Swedsoft är en av aktörerna bakom.

Fler utbildningsmöjligheter

Intresset kring digitala färdigheter, såsom utveckling och innovation av digitala produkter och tjänster, behöver stärkas för att säkra svensk konkurrenskraft nu och i framtiden. Av den anledningen bör det skapas fler utbildningsmöjligheter inom området, något som möjliggör att rekryteringsbasen för IKT och digitala yrken kan vidgas.

Att tidigt i livet bygga upp en digital kompetens skapar en bra utgångspunkt för att senare kunna utveckla digital spetskompetens. Att arbeta med att skapa intresse för digitalt skapande i alla åldrar och utbildningsnivåer, från förskolenivå och hela livet ut, är därför prioriterat.

För att främja samverkan mellan näringsliv, organisationer och lärosäten tar vi upp möjligheten att ta fram en samverkansmodell för arbetsmarknad, näringsliv och utbildningssektorn. Genom en sådan samverkansmodell, kan man skapa en kontinuerlig synkning mellan behov och utbildning som uppmuntrar vidareutveckling.

Digital spetskompetens är inte statiskt

Digital kompetens och inte minst digital spetskompetens är onekligen föränderligt och kräver livslångt lärande för att säkerställa kontinuerlig fortbildning. Rapporten lyfter olika alternativ för att säkerställa detta såsom en översyn av finansieringsmodeller och ekonomiska incitament. En annan viktig aspekt är att stimulera utbudet av korta utbildningar som förhindrar flaskhalsar i näringslivet och möjliggör för individen att få specifik kompetens och fördjupning.

Sammanfattningsvis utbyttes mycket värdefull kunskap vilket resulterade i ett antal konkreta förslag. Nu behövs nästa steg, snarast, tas för att säkerställa resurser, beslutsmässighet och ansvar för att försäkra oss om att dessa initiativ också genomförs.

Rapporten Digital spetskompetens – Så tar vi nästa steg finns nu tillgänglig för nedladdning.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en