Swedsoft 2021

Årets sista dagar är snart här och vi kan nu tiden att blicka tillbaka på ett händelserikt år. Under 2021 har Swedsoft genom uppdrag, projekt och nätverk fortsatt att arbeta och driva frågor kopplande till svensk mjukvaruutveckling- och forskning.

Vi tar tillfället i akt att sammanfatta ett år som trots speciella förhållanden varit fullt av aktiviteter!

Konferenser, möten och digitala seminarier

Deltagare under Samling av mjukvarsverige 2021

I januari startade vi året med att genomföra ett något försenat STEW 2020. Temat för den nionde upplagan av STEW var Data for Software Development och genomfördes för första gången helt digitalt. I februari arrangerades årets Samling av mjukvarusverige vilken även den hölls digitalt. Denna gång låg fokus på att ge feedback till de rekommendationer kring aktiviteter och förslag som regeringsuppdraget om digital spetskompetens tagit fram i kartläggningen av svenska initiativ och utbildningsvägar. Under årets workshop bidrog de engagerade deltagarna med mycket kommentarer och idéer samt bidrog med flera intressanta reflektioner och förslag på de aktiviteter som regeringsuppdraget tagit fram.  Som ett resultat av årets workshop togs rapporten Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg fram.

Fokus för nästa års Samling av mjukvarusverige kommer vara att ge input till hur Myndigheten för yrkeshögskolan ska bli ännu bättre på att stötta Sverige med mjukvarukompetens. Deltagarna kommer under Samling av mjukvarusverige 2022 arbeta med frågor som var det finns störst behov av utbildningar, att beskriva hur mjukvaruutveckling påverkar alla branscher och vilken typ av utbildningar inom mjukvaruutveckling som passar bra för yrkeshögskolan.

Under våren fortsatte vi att genomföra digitala möten och seminarier bland annat genom årets vårmöte där vi bland annat valde en ny styrelse för föreningen. I samband med vårmötet arrangerade vi även seminariet Open Source from a business perspective, där deltagarna kunde lyssna till experter kring ämnet om varför Open Source kan vara ett bra affärsbeslut och de utmaningar och möjligheter som finns kopplade till Open Source.

I november 2021 fick vi äntligen träffas under den tionde upplagan av STEW.

Under hösten fick vi äntligen möjlighet att mötas igen och i november så kunde Swedsoft och våra medarrangörer glädjande nog välkomna deltagare till den tionde STEW-konferensen, som denna gång hölls på Ideon i Lund. Under två dagar lyssnade deltagarna till intressanta presentationer kring temat Software as a motor for acceleration and disruption. De deltog i inspirerande diskussioner och inte minst nätverkade och träffade nya människor. Genom det stora engagemang som deltagarna visade så skapades nya möten, kontakter och diskussioner om framtida projekt.

Lindholmen Software Development Day

Under hösten var Swedsoft även med och arrangerade Lindholmen Software Development day, i Göteborg. Årets tema Software for Sustainability – Can ones and zero’s save the world? Eftersom årets Lindholmen Software Development day 2021 arrangerades som ett hybridevent fanns möjlighet att delta både på plats, i Göteborg, och digitalt. Under dagen fick deltagarna lyssna till intressanta talare som diskuterade och problematiserade kring utmaningar vi kommer behöva möta.

För ett starkare mjukvarusverige

Under året har vi även svarat på ett antal olika remisser och gjort en del inspel. I januari kommenterade vi regeringen förslag till Forsknings och innovationspropositionen där vi bland annat tog upp att vi saknar en större nationell satsning på mjukvara.

Efter god samverkan med Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv lämnade vi in synpunkter på delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring SOU 2021:5. Här lyfte vi de frågor som var särskilt intressanta, men gav även vårt stöd till Svensk Näringslivs välskrivna kommentarer. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring är en viktig fråga för Swedsoft och vi är särskilt angelägna om att attrahera personer med system- och mjukvarukompetens.

Under året har vi även lämnat in synpunkter på förslaget gällande utvecklingen och användningen av AI-system inom Europeiska unionen – Artificial Intelligence Act. Vår åsikt är att den föreslagna lagstiftningen sannolikt kommer att hämma innovation och marknadsdynamiken för AI-lösningar kopplade till ett antal områden och vi efterlyste därför betydande förändringar i den föreslagna regleringen.

Swedosft strategiska verksamhetsplan 2022

Ett stort arbete under året som kansliet och styrelsen har genomfört är en större översyn av vår strategiska verksamhetsplan, vilken beslutades under årets höstmöte. Som grund för detta arbete bjöds alla medlemmar in för att ge input och under sommaren höll styrelsen intervjuer med alla huvudkontakter. Kansliet har även intervjuat många andra organisationer och myndigheter kring deras syn om Swedsoft och vårt arbete. All denna input var viktig för att forma framtidens fokus för Swedsoft och säkerställa att vi är aktuella, transparanta och medlemsnära.

Dessutom har vi under året haft glädjen att välkomna två nya medlemmar Synteda och Empowered Technologies till Swedsoft.

Vi vill vi tacka er alla för allt engagemang under året och inte minst passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!


Nyheter


Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail