Rapporter, inspel och remissvar

Varje år släpper Swedsoft ett antal olika publikationer i form av rapporter, verksamhetsberättelser, inspel och remissvar. Dessa finns tillgängliga för nedladdning här.

Majoriteten av våra publikationer kommer från engagerade medlemmar som engagerat sig i att skriva, kommentera och ställa sig bakom dem. Vi bjuder oftast in till att alla medlemmar att ge feedback på utkasten, något som stärker och utvecklar dem genom att många engagerade och kunniga personer ger sin syn och sina förslag.

2022

Hur kan yrkeshögskolan bättre stötta Sverige med mjukvarukompetens?

Swedsofts rapport ”Hur kan yrkeshögskolan bättre stötta Sverige med mjukvarukompetens?” är ett resultat av årets Samling av Mjukvarusverige där Swedsoft blev ombedd av Myndigheten för yrkeshögskolan att ge feedback på detta.

 

Ladda ner Hur kan yrkeshögskolan bättre stötta Sverige med mjukvarukompetens?

Verksamhetsberättelse 2021

I Swedsofts verksamhetsberättelse för 2021 beskriver vi kort några av de större händelserna, inläggen och aktiviteterna
som skett under 2021. Detta delas, likt vår verksamhet, upp i två delar, en som avser föreningsverksamhet
och en som avser serviceverksamhet

Ladda ner Swedsofts verksamhetsberättelse 2021

2021

The Artificial Intelligence Act

Swedsofts har lämnat in synpunkter på Europa kommissionens lagförslag ”the Artificial Intelligence Act” gällande utveckling och implementering av AI-lösningar på den europeiska marknaden.

Ladda ner Swedsofts synpunkter på The Artificial Intelligence Act

Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg

Swedsofts rapport ”Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg” är en rapport om vad vi bör göra för att stärka den digitala spetskompetensen i Sverige. Rapporten är framtagen från workshopen Samling av mjukvarusverige och är ett inspel till regeringsuppdraget om digital spetskompetens.. En sammanfattning finns tillgänglig här.

Ladda ner rapporten Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Swedsoft synpunkter på delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring SOU 2021:5. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring är en viktig fråga för Swedsoft och vi är särskilt angelägna om att attrahera personer med system- och mjukvarukompetens.

Ladda ner remissvaret Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Verksamhetsberättelse 2020

Swedsofts verksamhetsberättelsen för 2020 går igenom vår verksamhet under året. Hur uppnådde vi våra mål, vad genomförde vi och hur har föreningen utvecklats under 2020?
Ladda ner Swedsofts verksamhetsberättelse 2020.

2020

Den programmeringsbara ekonomin

Rapporten ”Den programmeringsbara ekonomin” innehåller unik statistik som tagits fram tillsammans med SCB för att belysa vikten av mjukvara för svenska företag och deras behov av mjukvarukompetens. Ett extra fokus har lagts på att skapa underlag till lärosätens utveckling av kurser för yrkesverksamma. En sammanfattning finns tillgänglig här.

Ladda ner rapporten Den programmeringsbara ekonomin (pdf)

 

Hur kan Sverige bli världsledande på digital spetskompetens?

Swedsoft - Hur kan Sverige bli världsledande på digital spetskompetens?I denna rapport tar vi upp vad som behöver göras för att Sverige ska tillhöra den internationella toppen inom digital spetskompetens. Rapporten är ett av våra inspel till Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, på deras regeringsuppdrag att “tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt”. Bland annat föreslår vi en definition på digital spetskompetens och ger konkreta förslag på aktiviteter som behöver genomföras av olika aktörer. En sammanfattning finns tillgänglig här.

Ladda ner rapporten Hur kan Sverige bli världsledande på digital spetskompetens?

Verksamhetsberättelse 2019

Swedsofts verksamhetsberättelsen för 2019 går igenom vår verksamhet under året. Hur uppnådde vi våra mål, vad genomförde vi och hur har föreningen utvecklats under 2019?

Ladda ner Swedsofts verksamhetsberättelse 2019.

2019

Helhetssyn på mjukvarans betydelse för digitalisering och konkurrenskraft

Swedsoft - Helhetssyn på mjukvarans betydelse för digitalisering och konkurrenskraftI Swedsofts inspel till forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020 tydliggörs mjukvarans roll för svensk ekonomi. Rapporten tar upp förslag på vad föreningen ser behöver göras för att säkra fortsatt svensk konkurrenskraft. I rapporten föreslås åtta initiativ för den kommande propositionen, uppdelade på de tre huvudområdena; Kompetensutveckling för yrkesverksamma, Studentrekrytering och återväxt till högskoleutbildningen samt Forskning och innovation i samverkan. En sammanfattning finns tillgänglig här.

Ladda ner rapporten Helhetssyn på mjukvarans betydelse för digitalisering och konkurrenskraft.

Mjukvara är Sveriges nya infrastruktur: här är nästa steg.

Swedsoft och Teknikföretagen har släppt en rapport om nästa steg för Sveriges nya infrastruktur, mjukvaran. Rapporten går in i hur datadriven innovation, ekosystem för datadelning och distribuerade organisationer kommer att förändra mjukvaruutvecklingen och ger förslag på konkreta aktiviteter som bör genomföras för att säkra svensk konkurrenskraft. En sammanfattning finns tillgänglig här.

Ladda ner rapporten Mjukvara är Sveriges nya infrastruktur: här är nästa steg.

Verksamhetsberättelse 2018

Swedsofts verksamhetsberättelsen för 2018 går igenom all den verksamhet som bedrevs inom föreningen under 2018. Vad gjorde vi? Hur nådde vi våra mål? Detta sammanfattas i verksamhetsberättelsen.

Ladda ner Swedsofts verksamhetsberättelse 2018.

2018

The importance of software in Horizon Europe

Swedsoft has releases a document summarising our recommendations on the implementation of research in Horizon Europe. It takes its starting point in that with the technical developments in the last decades, software has become essential in every part of everyday life and this needs to be visible in Horizon Europe. A summary is available here.

Download our position paper here.

Hur vi stärker Sverige inom digital kompetens och innovation

Den 7 mars 2018 genomfördes den årliga träffen “Samling av Mjukvarusverige”. Ett tillfälle där beslutsfattare från viktiga aktörer inom svensk mjukvaruutveckling samlas, varje år på olika platser i Sverige. Detta års träff ägnades till att ge synpunkter på digitaliseringsstrategins områden för Digital innovation och Digital kompetens. Resultatet blev denna rapport. En sammanfattning finns att läsa här.

Ladda ner rapporten här

Verksamhetsberättelse 2017

Swedsofts verksamhetsberättelse för 2017 summerar verksamheten under 2017. Den beskriver ett händelserikt år där Swedsoft har fortsatt etablerat sig som en viktig samarbets- och samtalspartner för såväl företag som andra organisationer och myndigheter.

Ladda ner verksamhetsberättelsen här

DEN OSYNLIGA INFRASTRUKTUREN – En kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag

Rapporten innehåller ny och unik statistik om mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. I rapporten presenteras statistiken tillsammans med en analys av och diskussion om vilka krav företagens växande mjukvaruberoende ställer på kompetensförsörjningen i framtiden. En sammanfattning finns att läsa här.

Ladda ner rapporten här

2017

Rapport om vikten av livslångt lärande i en föränderlig, digitaliserad och globaliserad värld

Tillsammans med en stor mängd medlemmar från företag, akademi och organisationer har den ideella föreningen Swedsoft tagit fram en rapport om livslångt lärande. Rapporten tar sin utgångspunkt i att det är allas uppgift, från individ till näringsliv till statens, att skapa förutsättningar för och säkerställa ett livslångt lärande. En sammanfattning finns att läsa här.

Ladda ner rapporten här

Rapport från workshops om skolans digitalisering.

Under våren arrangerade Trippel Helix projektet workshops om hur vi går från IT-strategi till verksamhetsförändring i skolan. All input från dessa har nu sammanställts i en rapport med analyser och rekommendationer samt bruttomaterialet. En sammanfattning finns att läsa i denna nyhet.

Ladda ner rapporten här

Remissvar – Programmeringsämnen gymnasieskola och komvux

Swedsoft har tillsammans med flera medlemmar tagit fram ett remissvar där vi kommenterar på remissen om programmeringsämnena i gymnasiekoslan och komvux (Dnr 2016:01482). En sammanfattning finns att läsa i denna nyhet.

Ladda ner yttrandet här

Swedsofts verksamhetsberättelse 2016

År 2016 var Swedsofts andra år efter ombildningen till en oberoende öppen ideell förening med syftet att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system. Under året har vi med relativt sett små resurser genomfört mycket på många olika områden, bland annat med att fortsatt etablera organisationen, driva strategiska projekt, genomföra seminarier samt sammanställa ett antal remissyttranden.

Ladda ner verksamhetsberättelsen här

Remissvar – Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

I detta remissvar kommenterar Swedsoft utredningen “Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet” (SOU 2016:72).

Ladda ner yttrandet här

2016

Remissvar – Digitaliseringen av förskolan

I detta yttrande kommenterar Swedsoft Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella it-strategier för skolväsendet.

Ladda ner yttrandet här

Rapport från workshops om skolans digitalisering med fokus på styrdokumenten

Denna rapport summerar den andra och tredje workshopen i projektet Trippel Helix. Syftet med workshoparna var att diskutera väsentliga begrepp och samla synpunkter från skola, näringsliv och akademi till Skolverkets styrdokument avseende skolans digitalisering.

Ladda ner rapporten här

Yttrande om Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

Tillsammans med representanter för näringsliv och akademi gav Swedsoft svar på Digitaliseringskommissionens delbetänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden”

Ladda ner remissvaret här

Behovet av tillämpad strategisk forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system

Swedsoft samlade representanter från näringsliv, akademi och andra organisationer till ett gemensamt inspel till Stiftelsen för Strategisk forsknings (SSF) forskningsstrategi för åren 2017-2021 om vikten av tillämpad strategisk forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system.

Ladda ner inspelet här

Rapport från workshop med Skolverket 13 jan

Den 13 januari hölls den första workshopen inom projektet Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering, som Swedsoft initierade. En heldagsworkshop, med cirka 100 deltagare, som ledde till många bra diskussioner och viktiga synpunkter. Denna rapport är projektgruppens sammanställning av vad som kommit ur denna workshop.

Ladda ner rapporten här

Samling av Mjukvarusverige – protokoll

Den 27 januari samlade Swedsoft viktiga aktörer för mjukvarusverige i Göteborg. Meningen med dagen var att skapa en översiktsbild av olika mjukvarurelaterade center och organisationer i Sverige, få personliga kontakter och en målbild för hur vi kan samverka för att gemensamt stärka Sverige.

Ladda ner rapporten här

2015

Helhetssyn på mjukvarans betydelse för digitalisering och konkurrenskraft

Swedsofts inspel till Forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2016. Vi ger input på vad Sverige ska satsa på utifrån grundpelarna; spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar.

Ladda ner rapporten här

Hur skall det svenska utbildningssystemet möta framtidens utmaningar?

bild-digitaliseringkommisionenSwedsofts inlaga till Digitaliseringskommisionen  avseende de utmaningar som Sverige står inför i samband med digitaliseringen och ökad automation i samhället. Rapporten vill väcka en nyanserad och faktabaserad debatt som leder till konkreta och långsiktiga åtgärder. Fokuset är det svenska utbildningssystemet från förskola, grundskola till gymnasium och högskola, samt fortsatt lärande genom livet.

Ladda ner rapporten här

2013

A Strategic Research and Innovation Agenda for Software Development

SwedsoftSIA-150x150Forsknings- och Innovationsagenda för mjukvaruområdet framtagen i samband med SIO-ansökan (Strategiskt InnovationsOmråde) ”Software everywhere” 2013 till Vinnova.

Ladda ner rapporten här

2011

FoI-samverkansprogram för effektiv mjukvaruutveckling

foi-inspel-150x150Forsknings- och Innovationsagenda för mjukvaruområdet framtagen tillsammans med Teknikföretagen och IT&Telekomföretagen

Ladda ner rapporten här

2010

A Strategic Research Agenda for the Swedish Software Intensive Industry

Swedsoft-Strategic-Research-Agenda-150x150Swedsofts första strategiska forskningsagenda. Här beskrivs även bakgrund och mål för Swedsoft.

Ladda ner rapporten här

Mjukvaran är själen i svensk industri

Mjuvaran-är-själen-i-svensk-industri1-150x150Här beskrivs bakgrund och förklaring till mjukvarans betydelse för Sverige. Med denna rapport lanserades ”Mjukvaran är själen i svensk industri”.

Ladda ner rapporten här

2008

Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet

Swedsoft-rapport-2008-150x150Rapport om betydelsen av mjukvara för Sverige och svensk industri. Rapporten är baserad på intervjuer och datainsamling bland Swedsofts medlemmar och företagsledare.

Ladda ner rapporten här